دما : 9 C   رطوبت : 71 %
حداکثر : 2 c   حداقل : -8 c